Zuivelacademie.nl is een online hulpmiddel dat het opleiden tot goed gekwalificeerd personeel met kennis van branche specifieke onderwerpen uit de zuivelindustrie faciliteert. Met kennis en praktische voorbeelden ondersteunt Zuivelacademie ook training-on-the-job trajecten (het opleiden in de werkomgeving) en sluit aan op de in de bedrijven gehanteerde productieprocessen.

Zuivelacademie.nl is een gezamenlijk product van zuivelbedrijven en opleiders, dat voorkomt uit het in de periode 2010-2013 uitgevoerde Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. ZuivelNL is eigenaar van de site en coördineert in nauwe samenwerking met AgriHolland de uitvoering. AgriHolland is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning.